Smittevernleiar


På bakgrunn av Covid-19 er det utarbeidd ein nasjonal smittevernleiar

I tillegg har Tokke kyrkjelege fellesråd utarbiedd ein lokal vegleiar som du kan lese her:

 

Smittevernplan for kyrkjelege handlingar i Eidsborg, Mo og Skafså sokn samt Høydalsmo og Lårdal sokn  versjon 2.0

Sokneråda godkjenner at kyrkjeverja justerer smittevernplan ut frå endringar i bransjestandard, nasjonale føringar og lokal erfaring.

Vedteke av leiinga i EMS sokneråd (19.05.20), handsama i EMS sokneråd (04.06.20)

Vedteke av leiinga i HL sokneråd (20.05.20), handsama i HL sokneråd (28.05.20)

Basert på smittevernleiar «Bransjestandard for gudstenester og kirkelige handlinger i Den norske kyrkje», versjon 1.0, 16.06.2020.

Revidert av krisestab 29.06.20.

1. Førebuing til start av aktivitet

 • Utarbeide lokal plan for smittevern (krisestab 13. mai)
 • Utarbeide ny gudstenesteplan (ny aktivitet frå 24. mai)
 • Gjennomføre gjennomgang av smittevernplan med stab (stabsmøte 19.05.2020)
 • Revidert av krisestab 29.06.20.
 • Gå gjennom smittevernplan i forkant av kvar seremoni med frivillige medarbeidarar (ansvar prest/organist).
 • Planen vert gjort tilgjengeleg på nettsider og generelle hovudpunkt frå nasjonal vegleiar ved oppslag i kyrkjene.


2. Deltakarar – avvik frå normal drift

 • Nasjonal føring: Frå 15. juni maksimalt 200, minst 1 meter avstand mellom deltakarar (som ikkje er i same husstand).
 • Godkjente kapasitet (normalsituasjon):

Høydalsmo kyrkje 60 + 15 (galleri), Eidsborg stavkyrkje 70, Skafsåheii Fjellkyrkje 100, Skafså kyrkje 104 + 14 (galleri), Lårdal kyrkje 120 + 15 (galleri), Mo kyrkje 132 + 17 (galleri)

 • Vedtak i krisestab (29.06.2020):

1. Eidsborg stavkyrkje opnast for gudsteneste og vigsel fom 15.06.20. Vest-Telemark museum har ansvaret for eigen smittevernplan. Museet gjennomfører forsterka reinhald ettermiddag dagen før og etter kyrkjelege arr. same dag før gaiding vert sett i gang;19-20.juni, 4-5 juli, 01-02. august og 29-30. august.

2. Alle sakristi er stengt for publikum (Lårdal, Mo og Skafså).

3. Galleri er inntil vidare stengt for publikum.

4. Fjellkyrkja er stengt inntil vidare grunna manglande toalett for publikum.

5. Mo kyrkje er stengt inntil vidare grunna manglande toalett for publikum.

 • Maksimaltal utanom husstandsgrupper, avstand 1 m. er fysisk berekna pr. 04.05.20:

Høydalsmo kyrkje 16 personar + medverkande.

Eidsborg stavkyrkje 16 personar + medverkande. (ikkje målt opp)

Skafså kyrkje 30 personar + medverkande.

Lårdal kyrkje 30 personar + medverkande.

Tokke kommune har opna for at soknet kan nytte kulturhuset med inntil ?? deltakarar.

3. Generelt knytt til aktivitet

 • Dåp vert vurdert ved kvar einskild høve – med utgangspunkt at dåp kan gjennomførast etter ordinær gudsteneste.
 • Det er krav om at det er ein kyrkjevert til stades ved gudsteneste i tillegg til prest, organist og kyrkjetenar. Kyrkjevert har ansvaret for registrering av deltakarar og syter for å gje informasjon til deltakarar om bruk av antibac og plassering i kyrkjerommet, ansvar for å stille til disposisjon ein person som kyrkjevert har sokneråda.
 • Kyrkja sine salmebøker kan nyttast. (Må kvile i eitt døgn)
 • Det vert nytta høvelege eingongsbeger til nattverd.
 • Kyrkjene vert stengt for publikum når det ikkje er fleir ledige benkar, (annakvar benk er stengt for publikum).
 • Forsterka reinhald skal gjennomførast ved arrangement i same kyrkje innafor 72 timer.
   

4. TILTAKSPLAN ARR

 

Tiltak

Ansvar

Dato

Gjennomgang av smittevernplan med tilsette

Kyrkjeverja og sokneprest

Stabsmøte 19.mai

Drøfting/evaluering av smittevernplan

Kyrkjeverja, sokneprest og verneombod (krisestab)

Kontinuerleg

Opplæring av frivillige som gjer teneste som kyrkjevert - gudsteneste

Prest

Kontinuerleg

Plakatar (A3) ved inngang om de generelle reglane og om god hand- og hostehygiene heng godt synlig.

Kyrkjeverja med hjelp av kyrkjetenarane

Innan 24. mai

Til ein kvar tid ha nok handsprit tilgjengeleg

Kyrkjeverja

Kontinuerleg

Supplere og gje beskjed om manko på handsprit

Kyrkjetenarane

Kontinuerleg

Handspritdispenser i våpenhus. Småflaskar med handsprit til altar, talarstol, orgel og døypefont til bruk for medverkande.

Kyrkjetenar

Kontinuerleg

Deltakarar må nytte handsprit i våpenhuset før dei gjeng inn i kyrkjeskipet – gudsteneste

Kyrkjevert

Ved gudsteneste

Deltakarar må nytte handsprit i våpenhuset før dei gjeng inn i kyrkjeskipet – vigsel/grf

Kyrkjetenar

Ved vigsel og gravferd

Forsterka reinhald kyrkjebygg. Dette gjeld for arrangement innan 72 timer.

Organist reingjer spelepult og orgelkrakk

Kyrkjetenar reingjer alle dørhandtak, ljosbrytarar, ljosglobe, kyrkjebenkar, toalett, talarstol, preikestol, mikrofon, altar og altarring.

Ved vigsel, gravferd og gudsteneste

Syte for at deltakarar:

1. Spriter hender før dei

2. Skriv seg inn i deltakarliste med kontaktinformasjon

3. Lukke kyrkjebygget når maksimalt tal er nådd.

Kyrkjevert

Ved gudsteneste

Syte for at deltakarar:

1. Spriter hender før dei

2. Skriv seg inn i deltakarliste med kontaktinformasjon

3. Lukke kyrkjebygget når maksimalt tal er nådd.

Kyrkjetenar

Ved gravferd og vigsel

Levere deltakarliste på kyrkjekontoret

Kyrkjetenar

Ved arr.

Ved innleiing til arr.: Informere om regler om avstand og hygiene og praktisk gjennomføring av arr.

Prest

Ved arr

Salmebøker gudsteneste: Publikum hentar sin eigen salmebok i bokhylle og sett sin eigen salmebok på plass etter messe.

Kyrkjetenar samlar ev. attgløymde bøker  inn at. Må nytte handskar.

Ved gudsteneste

Salmebøker ved kyrkjeleg handling, med minder enn 24 timer mellom, må unytta salmebøker gjerast tilgjengeleg for publikum. 

Kyrkjevert passer på at bruka salmebøker ikkje settast saman med salmebøker som skal nyttast innafor 24 timar.

Ved gudsteneste

Minimum 1 meter mellom kvar person/kvar husstandsgruppe.

Prest, kyrkjevert og kyrkjetenar

Prest og kyrkjetenar

Ved gudst.

Ved gravf./vig.

Inngang/utgang Lårdal og Høydalsmo, organist sit svært nære midtgang, berre opne høgre dør inn til kyrkjeskipet

Kyrkjetenar opnar berre høgre dør

Kyrkjevert/kyrkjetenar informerer: gå til høgre inn

Prest informerer: gå til venstre ut

Ved arr.

Gravferd Lårdal – ikkje postludium, publikum kjem for nære organist i samband med att båra vert ført ut til gravplassen

Organist er ansvarleg.

Ved gravferd

Jordpåkasting: reingjering av prestespade to gravferder same dag eller 2 dagar mellom.

Kyrkjetenar

Ved gravferd

Vigsel: Berre brudepar og forlovarar er ved altaret saman med presten.

Presten

Ved vigsel

Solosong/instrumentalinnslag: ekstra avstand mellom dei medverkande.

Organist

Ved arr.

Barnekrok: bøker/leiker ryddast vekk

Kyrkjetenar

Frå 24. mai

Teknisk utstyr (Lårdal) Avgrense kven som er i berøring mest mogleg. Nytte handsprit før berøring.

Kyrkjetenar

Ved arr.

Teknisk utstyr (Andre kyrkjebygg). Avgrense kven som er i berøring mest mogleg. Nytte handsprit før berøring. Utstyr som takast inn i kyrkjene må alltid reingjerast før det vert takast inn i kyrkja.

Kyrkjetenar

Ved arr.

Kollekt/ofring (gudsteneste), helst nytte VIPPS, kontantar kan leverast i kurv ved våpenhus i samband med utgang

Kyrkjevert

Ved gudsteneste

Forsterka reinhald toalett publikum Skafså, sette opp bukk ved hovudinngang kyrkja. Ekstern reinhald.

Kyrkjetenar sette opp bukk.

Sekretær – gje beskjed til Gunstein Seltveit om å opne (har vi nøkkel sjølv?), ansvarleg for reinhald er Tokke kommune.

Ved gudst/vigsel og gravferd

Forsterka reinhald toalett publikum TKH – ekstern reinhald

Sekretær reserverer kulturhuset, ansvarleg for reinhald er Tokke kommune.

Ved gudst/gravf

Kyrkjekaffe i forhold til sentral smittevernvegleiar

Soknerådet

Ved gudst

4. TILTAKSPLAN Dåp

 

Dåps fylgje ved døypefonten saman med presten, er familie. Fadder reiser seg i benkerad.

 

Prest

Ved gudsteneste

5. TILTAKSPLAN Nattverd

 

Utdeling ved alterring utan kneling.

 

Prest

Ved gudsteneste

Brød delast ut i deltakaren si opne hand.

 

Prest

Ved gudsteneste

 

Tilbake