Smittevernleiar


På bakgrunn av Covid-19 er det utarbeidd ein nasjonal smittevernleiar

I tillegg har Tokke kyrkjelege fellesråd utarbiedd ein lokal vegleiar som du kan lese her:

 

Smittevernplan for kyrkjelege handlingar i Eidsborg, Mo og Skafså sokn samt Høydalsmo og Lårdal sokn
Basert på smittevernleiar «Bransjestandard for gudstenester og kirkelige handlinger i Den norske kyrkje», versjon 1.2, 12.05.2020.

Sokneråda godkjenner at kyrkjeverja justerer smittevernplan ut frå endringar i bransjestandard, nasjonale føringar og lokal erfaring.

Vedteke av leiinga i EMS sokneråd (19.05.20), handsama i EMS sokneråd (dato)

Vedteke av leiinga i HL sokneråd (20.05.20), handsama i HL sokneråd (dato)

 

1. Førebuing til start av aktivitet

 • Utarbeide lokal plan for smittevern (krisestab 13. mai)
 • Utarbeide ny gudstenesteplan (ny aktivitet frå 24. mai)
 • Godkjenning av lokal plan for smittevern av leiinga i sokneråda (19/20. mai) og handsaming i sokneråd på fyste møte (dato).
 • Gjennomføre gjennomgang av smittevernplan med stab (stabsmøte 19.05.2020)
 • Gå gjennom smittevernplan i forkant av kvar seremoni med frivillige (ansvar prest/organist)
 • Planen vert gjort tilgjengeleg på nettsider og hovudpunkt ved oppslag i kyrkjene (ansvar sekretær)


2. Deltakarar – avvik frå normal drift

 • Nasjonal føring: Perioden 24.mai – 14.06 maksimalt tal deltakarar 50. Frå 15. juni: maksimalt 200.

Krav: Det skal være minst 1 meter avstand mellom deltakarar (som ikkje er i same husstand).

 • Godkjente kapasitet (normalsituasjon):

Høydalsmo kyrkje 60 + 15 (galleri), Eidsborg stavkyrkje 70, Skafsåheii Fjellkyrkje 100, Skafså kyrkje 104 + 14 (galleri), Lårdal kyrkje 120 + 15 (galleri), Mo kyrkje 132 + 17 (galleri)

 • Vedtak i krisestab (13.05.2020):

1. Eidsborg stavkyrkje opnast for gudsteneste og vigsel. Vest-Telemark museum har ein leigeavtale der museet leigar stavkyrkja for gaiding for museet sine besøkande. Vest-Telemark museum har sjølv ansvaret for å utarbeide ein smittevernplan for deira aktivitet knytt til stavkyrkja og at kyrkjeverja vert teke med på råd i samband med utarbeidinga av museet sin smittevernplan for gaiding Eidsborg stavkyrkje.

(Tillegg 18.05.20) Museet gjennomfører forsterka reinhald (benker, dørhandtak, ljosbrytarar, nyklar) ettermiddag dagen før og etter kyrkjelege arr. same dag før gaiding vert sett i gang;19-20.juni, 4-5 juli, 01-02. august og 29-30. august.

2. Alle sakristi og galleri er inntil vidare stengt for publikum.

3. Fjellkyrkja og Mo kyrkje er stengt inntil vidare grunna manglande toalett for publikum.

 • Maksimaltal utanom husstandsgrupper, avstand 1 m. er fysisk berekna pr. 04.05.20:

Høydalsmo kyrkje 16 personar + medverkande.

Eidsborg stavkyrkje 16 personar + medverkande. (ikkje målt opp)

Skafså kyrkje 30 personar + medverkande.

Lårdal kyrkje 30 personar + medverkande.

Tokke kommune har opna for at soknet kan nytte kulturhuset med inntil 50 deltakarar.

3. Generelt knytt til aktivitet

 • Dåp vert vurdert ved kvar einskild høve – med utgangspunkt at dåp kan gjennomførast etter ordinær gudsteneste.
 • Det er krav om at det er ein kyrkjevert til stades ved gudsteneste i tillegg til prest, organist og kyrkjetenar. Kyrkjevert har ansvaret for registrering av deltakarar og syter for å gje informasjon til deltakarar om bruk av antibac og plassering i kyrkjerommet, ansvar for å stille til disposisjon ein person som kyrkjevert har sokneråda.
 • Kyrkja sine salmebøker kan nyttast i samband med gudsteneste.
 • Det vert nytta høvelege eingongsbeger til nattverd.
 • Kyrkjene vert stengt for publikum når det ikkje er fleir ledige benkar, (annakvar benk er stengt for publikum).
 • Forsterka reinhald skal gjennomførast ved arrangement i same kyrkje innafor 72 timer.
   

4. TILTAKSPLAN ARR

 

Tiltak

Ansvar

Dato

Gjennomgang av smittevernplan med tilsette

Kyrkjeverja og sokneprest

Stabsmøte 19.mai

Drøfting/evaluering av smittevernplan

Kyrkjeverja, sokneprest og verneombod (krisestab)

Kontinuerleg

Opplæring av frivillige som gjer teneste som kyrkjevert - gudsteneste

Prest

Kontinuerleg

Plakatar (A3) ved inngang om de generelle reglane og om god hand- og hostehygiene heng godt synlig.

Kyrkjeverja med hjelp av kyrkjetenarane

Innan 24. mai

Til ein kvar tid ha nok handsprit tilgjengeleg

Kyrkjeverja

Kontinuerleg

Supplere og gje beskjed om manko på handsprit

Kyrkjetenarane

Kontinuerleg

Handspritdispenser i våpenhus. Småflaskar med handsprit til altar, talarstol, orgel og døypefont til bruk for medverkande.

Kyrkjetenar

Kontinuerleg

Deltakarar må nytte handsprit i våpenhuset før dei gjeng inn i kyrkjeskipet – gudsteneste

Kyrkjevert

Ved gudsteneste

Deltakarar må nytte handsprit i våpenhuset før dei gjeng inn i kyrkjeskipet – vigsel/grf

Kyrkjetenar

Ved vigsel og gravferd

Forsterka reinhald kyrkjebygg. Dette gjeld for arrangement innan 72 timer.

Organist reingjer spelepult og orgelkrakk

Kyrkjetenar reingjer alle dørhandtak, ljosbrytarar, ljosglobe, kyrkjebenkar, toalett, talarstol, preikestol, mikrofon, altar og altarring.

Ved vigsel, gravferd og gudsteneste

Syte for at deltakarar:

1. Spriter hender før dei

2. Skriv seg inn i deltakarliste med kontaktinformasjon

3. Lukke kyrkjebygget når maksimalt tal er nådd.

Kyrkjevert

Ved gudsteneste

Syte for at deltakarar:

1. Spriter hender før dei

2. Skriv seg inn i deltakarliste med kontaktinformasjon

3. Lukke kyrkjebygget når maksimalt tal er nådd.

Kyrkjetenar

Ved gravferd og vigsel

Levere deltakarliste på kyrkjekontoret

Kyrkjetenar

Ved arr.

Ved innleiing til arr.: Informere om regler om avstand og hygiene og praktisk gjennomføring av arr.

Prest

Ved arr

Salmebøker gudsteneste: Publikum hentar sin eigen salmebok i bokhylle og sett sin eigen salmebok på plass etter messe (+72 timer)

Kyrkjetenar samlar ev. attgløymde bøker  inn at. Må nytte handskar.

Ved gudsteneste

Minimum 1 meter mellom kvar person (mellom kvar husstandsgruppe)

Prest, kyrkjevert og kyrkjetenar

Prest og kyrkjetenar

Ved gudst.

Ved gravf./vig.

Inngang/utgang Lårdal og Høydalsmo, organist sit svært nære midtgang, berre opne høgre dør inn til kyrkjeskipet

Kyrkjetenar opnar berre høgre dør

Kyrkjevert/kyrkjetenar informerer: gå til høgre inn

Prest informerer: gå til venstre ut

Ved arr.

Gravferd Lårdal – ikkje postludium

Publikum kjem for nære organist i samband med att båra vert ført ut til gravplassen

Ved gravferd

Gravferd: Dei som bærer båre skal nytte eingongshandskar.

Kyrkjetenar

Ved gravferd

Jordpåkasting: reingjering av prestespade to gravferder same dag eller 2 dagar mellom.

Kyrkjetenar

Ved gravferd

Vigsel: Berre brudepar og forlovarar er ved altaret saman med presten.

Presten

Ved vigsel

Solosong/instrumentalinnslag: ekstra avstand mellom dei medverkande

Organist

Ved arr.

Barnekrok: bøker/leiker ryddast vekk

Kyrkjetenar

Frå 24. mai

Teknisk utstyr (Lårdal) Avgrense kven som er i berøring mest mogleg. Nytte handsprit før berøring.

Kyrkjetenar

Ved arr.

Teknisk utstyr (Andre kyrkjebygg). Avgrense kven som er i berøring mest mogleg. Nytte handsprit før berøring. Utstyr som takast inn i kyrkjene må alltid reingjerast før det vert takast inn i kyrkja.

Kyrkjetenar

Ved arr.

Kollekt/ofring (gudsteneste), helst nytte VIPPS, kontantar kan leverast i kurv ved våpenhus i samband med utgang

Kyrkjevert

Ved gudsteneste

Forsterka reinhald toalett publikum Skafså, sette opp bukk ved hovudinngang kyrkja. Ekstern reinhald.

Kyrkjetenar sette opp bukk.

Sekretær – gje beskjed til Gunstein Seltveit om å opne (har vi nøkkel sjølv?), ansvarleg for reinhald er Tokke kommune.

Ved gudst/vigsel og gravferd

Forsterka reinhald toalett publikum TKH – ekstern reinhald

Sekretær reserverer kulturhuset, ansvarleg for reinhald er Tokke kommune.

Ved gudst/gravf

4. TILTAKSPLAN Dåp

 

Dåps fylgje ved døypefonten saman med presten, er familie. Fadder reiser seg i benkerad.

 

Prest

Ved gudsteneste

5. TILTAKSPLAN Nattverd

 

Utdeling ved alterring utan kneling.

 

Prest

Ved gudsteneste

Brød delast ut i deltakaren si opne hand.

 

Prest

Ved gudsteneste

 

Tilbake