Barn- og unge


Barn og deira familiar har ein sentral plass i kyrkjelydane i Tokke. Me har som mål å bli gode på å dekke behov som småbarnsfamiliar har i kvardagen og fylle tida med meiningsfulle treffpunkt og opplevingar.

Samstundes vil me stimulere til tidleg kontakt med Kyrkja og dens bodskap og skape tilhøyrsle både for barna og familien. Under ser dykk våre aktuelle tilbod til barn og familiar.

Velg kalender